Bello, Angela Ales. “Antropologia E Metafisica in Edmund Husserl E Edith Stein”. Aoristo - International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics 4, no. 2 (agosto 22, 2021): 10–27. Acessado janeiro 28, 2022. https://e-revista.unioeste.br/index.php/aoristo/article/view/27970.